Artikkel

Hvordan måle kultur og ledelse?

Empiri og nyere forskning, nasjonalt og internasjonalt, viser gjennomgående at tillitsbasert ledelse og kultur skaper overlegne prestasjoner og resultater.

Ved Handelshøyskolen BI er det gjort omfattende studier på området, mens eksempelvis Alex Edmans, professor i finans ved London Business School har fremhevet seg internasjonalt.

Stadig flere ledere og virksomheter ser den sterke sammenhengen mellom kultur og resultater. Flere enn 10 000 bedrifter i over 90 land bruker i dag Great Place to Works målinger. Først og fremst for å få relevant, praktisk og retningsorientert innsikt som kan bidra til utvikling av egen kultur og ledelse. Dersom de tilfredsstiller kravene får de, som en tilleggseffekt, anerkjennelse som en god arbeidsplass.

Hvordan måle Norges Beste Arbeidsplasser

Uavhengig av kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser, måler Great Place to Work tilstanden i norsk arbeidsliv gjennom representative undersøkelser i alle sektorer og størrelseskategorier. Dette gir grunnlag for Nasjonal tillitsindex for arbeidslivet, som viser – i absolutte tall – kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriften og hva som skal til for å være blant de beste.

Norges Beste Arbeidsplasser kåres blant de virksomhetene som har kvalifisert seg gjennom å score godt over gjennomsnittet av norske virksomheter.

Kåringen er altså basert både på en absolutt vurdering i forhold til nivået på alle norske virksomheter og på en relativ vurdering i forhold til andre kvalifiserte kandidater. Derfor kan vi med sikkerhet hevde at de som kåres er blant Norges Beste Arbeidsplasser. Flere kunne kanskje plassert seg på listen, men kun de som deltar, kan bli vurdert. Slik er det i de fleste kåringer.

Les mer på bloggen hvor vi gir deg 4 grunner til å sertifisere arbeidsplassen.

Hvorfor måler vi det vi måler? 

Vi måler kvaliteten på kultur og ledelse fordi omfattende forskning viser at dette er helt avgjørende faktorer for prestasjoner og resultater. Kultur kan defineres som «hvordan vi gjør ting her hos oss», altså hvordan vi samhandler og hvordan hver enkelt motiveres i arbeidet.

Desto bedre samhandling og høyere motivasjon, desto bedre resultater i team og i virksomheten. Forskning og studier har påvist tydelige effekter på mange områder og har også vist at kultur basert på tillit gir best resultater. 

Hva måler vi? 

Kultur er samhandling og motivasjon. Vi måler derfor kultur og ledelse gjennom å måle kvaliteten på de tre viktigste relasjonene medarbeideren har i arbeidet: 

  • Relasjonen til ledelsen – opplevelse av gjensidig tillit
  • Relasjonen til andre medarbeidere – opplevelse av fellesskap
  • Relasjonen til virksomheten – opplevelse av stolthet

Hvordan måler vi? 

Målingen er unik ved at den evaluerer kvaliteten på kultur og ledelse gjennom sammenstilling av to vinklinger:

Den første er medarbeideres og lederes svar på 60 påstander som avdekker i hvilken grad de opplever relasjoner preget av tillit, stolthet og fellesskap. 

Den andre er en evaluering av hvordan ledelsen beskriver hva den faktisk gjør. Det vil si i hvilken grad virksomheten har lederpraksiser som fostrer en bevisst hverdagsledelse og som støtter lederne i å skape en god og effektiv kultur.

Hvordan vet vi at det vi måler det som er viktig?

Great Place to Works metode den eneste der det er påvist direkte årsakssammenheng mellom en høy score og gode finansielle resultater – den mest krevende av sammenhenger. Forskning viser en tydelig positiv korrelasjon mellom kvaliteten på kultur og ledelse, slik denne blir avdekket gjennom våre målinger, og forretningsmessige effekter. 

Som det fremkommer i grafen nedenfor gir virksomheter som scorer høyt på våre målinger i snitt tre ganger større finansiell avkastning (ROI) enn gjennomsnittsbedriften målt over en periode på 20 år. Vi kan derfor med trygghet fastslå at våre metoder gjør det mulig å måle om virksomheter har en god og effektiv kultur og ledelse, som gir tydelige positive effekter og at dette er understøttet av forskning.

0001-2182416002017603369

Vi ser tilsvarende positive effekter for eksempel for sykefravær, turnover og innovasjon. For de som er interesserte vil jeg anbefale å gå til Alex Edmans forskning der han dokumenterer meravkastning – kontrollert for årsak/virkning sammenheng.

Man kan altså like lite kjøpe seg plass til å være kandidat som til å bli kåret. På et krevende område har Great Place to Work utviklet unike metoder, støttet av forskning, som bistår virksomheter i å gjøre kultur og ledelse til et konkurransefortrinn.

Det er vi stolte over, både grunnet hva det betyr for den enkelte virksomhet, men også fordi det bidrar til bedret produktivitet og konkurransekraft i det norske arbeidslivet.

Her finner du listen over Norges Beste Arbeidsplasser: Norges Beste Arbeidsplasser