Artikkel

Hvordan bør norske virksomheter bruke FNs bærekraftsmål mer aktivt?

I Great Place to Work ser vi at stadig flere norske virksomheter bruker FNs bærekraftsmål aktivt og strategisk i sin kulturbygging. Kunder og leverandører ønsker å assosieres med ansvarsbevisste aktører, og medarbeiderne ser ikke bare etter lønn og pensjonsordninger; de vil ha en jobb med mening.

Bærekraftsmålene er et sentralt virkemiddel for å få kloden på rett kurs, og selv om de er ambisiøse, er de et nyttig «kompass» for myndigheter så vel som næringsliv:

Næringslivets bidrag er avgjørende for at vi skal nå FNs nye bærekraftsmål. Dersom vi skal avskaffe fattigdommen og samtidig sikre klimaet, må offentlig og privat sektor jobbe sammen.

Sa statsminister Erna Solberg under konferansen Business for Peace i Oslo.

I følge NHO-rapporten «Skal vi gripe mulighetene – eller «business as usual?», har tusenvis av internasjonale bedriftsledere erklært sin klare tilslutning til bærekraftsmålene. Stadig flere virksomheter ser betydningen av dem og ønsker å bidra, men mange er nysgjerrige på hvordan. I Great Place to Work møter vi mange bedrifter, og vår erfaring er at de som lykkes, har bærekraft som en ekte, relevant og integrert del av sin bedriftskultur. Hos disse virksomhetene går bærekraft igjen i kulturens formelle og uformelle praksiser, noe som blant annet fører til økt appell hos unge jobbsøkere. For eksempel er Unilever i dag – takket være sin satsning på “purpose”  – blitt verdens tredje mest ettertraktede arbeidsgiver. Et annet selskap som jobber målrettet med bærekraft er Hydro. De har definert disse suksesskriteriene for å oppnå bærekraftsmålene:

  • Se på bærekraft som en integrert del av strategi- og forretningsutvikling og daglig drift
  • Ha et langsiktig perspektiv på satsinger og investeringer
  • Samarbeide med og engasjere relevante interessenter og delta aktivt i partnerskap med andre selskaper, myndigheter og sivilsamfunn

En annet kjennetegn på en vellykket bærekraftstrategi, er å gjøre en bevisst avgrensning. Ved å konsentrere seg om de bærekraftsmålene som har størst relevans for selskapet, vil de falle naturlig inn i de øvrige forretningsmålene. Scatec Solar er gode på dette; deres hovedmålsetning er å levere konkurransedyktig og bærekraftig solenergi globalt. Som selskap bidrar de først og fremst til bærekraftsmål 7, «Ren energi for alle».

For å oppnå dette, jobber de dessuten med bærekraftsmål 17, «Samarbeid for å nå målene». Gjennom partnerskap med myndigheter og næringsliv kan de tilrettelegge for den oppskaleringen de ønsker innen fornybar energi. Scatec Solar har også valgt ut noen bærekraftsmål som kan bidra mer direkte i lokalsamfunnene rundt solparkene. For eksempel bruker de aktivt mål 4, «God utdannelse», og mål 11, «Bærekraftige byer og samfunn» når de prioriterer hva slags type utviklingsprogrammer de skal engasjere seg i. De har for eksempel som krav at minimum ett av utviklingsprogrammene i hvert land de går inn i skal være knyttet til utdanning.

Mange er opptatt av bærekraft og forventningen til norske virksomheter er økende. For å møte denne forventningen må bærekraft i mye større grad integreres i norske virksomheters strategi. Gjort på rett måte vil det påvirke tillit til ledelsen, styrke kulturen og skape en bedre bunnlinje. Tittelen på vår siste bok indikerer hvor viktig det er å skape en verdibasert bedriftskultur:  “Great Place to Work for all – Better for business, better for people and better for the world.”

* Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.