Artikkel

Arbeidslivet skifter karakter

Er du klar som arbeidskjøper?

Arbeidstakere og arbeidssøkere stiller nye og hardere krav til arbeidsplassen og virksomheter enn før krisen. Kampen om arbeidskraft og talent har hardnet betydelig til over hele den vestlige verden. Det er mangel på arbeidskraft. En ting er at når balansen mellom tilbud og etterspørsel endrer seg så endrer jo selvsagt maktbalansen seg. Man skulle vente et betydelig press på lønnsiden- i en slik situasjon- og det viser seg nok også.

Viktigere er at kravene har fått en annen karakter- det gjelder både de som slutter og de som søker/headhuntes. Det er et klart skille ved at man nå stiller mye sterkere krav til at arbeidsplassen har et godt arbeidsmiljø og god ledelse. Man er tydeligere på at jobben skal ha en mening, at man blir støttet og sett og at man kan utfolde sine evner og kompetanse i et godt samspill med ledelse og kollegaer.

Dette er psykologiske jobbkrav som lenge har vært i fokus for å skape gode arbeidsplasser, men det nye nå er styrken i kravene.

Det er mange som peker på at Covid krisen de siste 2 årene har bevisstgjort folk på en ny måte. Mange har opplevd at arbeidsgivere ikke har klart å «se dem» godt nok på distanse eller i hybridmodeller. Vi snakker om krisen som en eksistensiell oppvåkner- hva vil jeg bidra med og hva vil jeg med livet.

På den annen side har vi også sett at det er de land og organisasjoner som har et godt og sterkt tillitsnivå mellom ledelse og medarbeidere og i team som klarte krisen best og til og med kom styrket ut.

I USA snakker man om «the great resignation» om alle som slutter/ikke kommer tilbake til jobbene og mangelen på arbeidskraft. I Norge ser vi også en betydelig økende turnover nå.

Headhuntere forteller om dette skiftet og har blitt overasket over styrken og forteller også at bedrifter og organisasjoner delvis er tatt på sengen. Man er seg ikke bevisst nok at det er «tilliten på arbeidsplassen» som må demonstreres som viktigste konkurransefortrinn.

Undersøkelser utført av Randstad, viser at halvparten av de som ble intervjuet i Norge vurderer å skifte jobb. Undersøkelser fra McKinsey og Great Place to Work viser tilsvarende funn. Medarbeiderne ønsker seg:

  • større grad av tydeliggjøring av at det man gjør betyr noe og gir mening
  • ledere som er oppmerksomme og interesserte, og som har tid til dem
  • muligheter for utvikling og kompetanse
  • bedre balanse mellom jobb og fritid


Virksomheter som tar ønskene og kravene fra medarbeiderne og nye unge ledere på alvor, kan faktisk styrke posisjonen sin i konkurransen om kompetansen. 
Det viktigste er kanskje å gi lederne et tydelig personalansvar og muligheter til å ivareta den personlige relasjonen og utviklingsansvaret for sine ansatte. Virksomhetene må vise at de har en organisasjon som skaper tillit og gode ledere som ser deg, støtter deg og gir den enkelte og teamene spillerom uten overdreven styring og detaljkontroll.

Arbeidsgivere som utvikler denne type tillitsbaserte kulturer er de som vil vinne kampen om kompetansen fremover. Da gjelder det også å kunne vise og demonstrere at man har disse egenskapene. Sertifisering av arbeidsmiljøet er en måte å vise at man tar dette på alvor....