Artikkel

Hvordan du kan tilpasse jobben til dine sterke sider

Jobbforming eller «jobcrafting» kan defineres som fysiske og kognitive endringer individer gjør i oppgaver eller relasjoner som har med jobben deres å gjøre (Wrzesniewski og Dutton, 2001).

Hvordan ønsker du å ha det på jobb? Hva trives du med? Hva gir deg energi? Hvilke oppgaver ønsker du mer av? Får du brukt dine sterke sider? Har du noen mulighet for å påvirke arbeidshverdagen?

Mange medarbeidere er svært engasjerte og har høy grad av lojalitet og forpliktelse. De er svært dedikerte og har stor interesse for fagområdet de jobber med. Disse medarbeiderne vil ofte prøve å få jobben til å passe enda mer til deres ferdigheter og interesser for dermed å øke jobbtilfredsheten. Det er verdifullt for alle parter at medarbeiderne får benyttet sin kompetanse og sine styrker på best mulig måte (Amy Wrzesniewski, 2010).

Det skilles også mellom forvaltere som gjør jobben sin i henhold til tradisjonell jobbeskrivelse og som ikke utvikler den, fornøyde nyskapere som aksepterer hensikten med rollen men endrer detaljer på hvordan jobben gjøres og til slutt rolle-innovatører som endrer hele rollen sin (Schein, 1971).

Det kan være flere grunner til at du ønsker å utvide grensene for jobbinstruksen. Du kan ha et ønske om å ha færre oppgaver, utvidete eller mindre omfang av oppgaver eller endre på utførelsen av oppgavene. Videre kan det være at du ønsker å endre på samarbeidsmåter eller kognitivt endre arbeidet ved å tenke annerledes om oppgavene.

Muligheten for å tilpasse oppgavene avhenger delvis av samarbeidet du har til din leder og delvis avhenger det av din jobbutførelse (Clegg og Spencer, 2007). 

Her kommer noen tips til deg som ønsker å gjøre noen endringer slik at du blir mer fornøyd (K. Brooks, 2012):

  1. Analyser hvordan du har det gjennom en arbeidsdag. Skriv ned det du gjør i løpet av noen dager og hvordan du har det. Hvem har du kontakt med? Sitter du alene? Hvor mye samarbeider du med andre? Hvem samarbeider du med? Hva er dine styrker? Hva blir du motivert av?

  2. Finn de områdene du kan forbedre. Hva kan du gjøre annerledes? Finn de områdene du får energi av. Hvilke oppgaver ser du frem til å gjøre? Hvorfor trives du med disse oppgavene? Hva kan du gjøre for at mindre attraktive oppgaver kan bli bedre? Er det oppgaver du gjør som ikke lenger er aktuelle eller kan de automatiseres? Hvilke oppgaver prøver du å unngå? Hvilke ferdigheter og kompetanse bruker du og hva bruker du ikke?

  3. Lag din egen opplæringsplan. Er det noen områder du kan utvikle deg på? Kan du sette deg mål på noe du skal lære deg?

  4. Kan du gi deg selv frister på å komme med ideer til ledelsen eller kollegaer på saker som kan jobbes med?

  5. Bygg nettverk med de du har felles interesser med og som vil anbefale dine ideer og forslag. Kolleger kan se saker på samme måte som deg og dere kan støtte hverandre, andre kan støtte deg fordi de synes du har gode forslag.

  6. Bygg tillit. Pass på at lederen din forstår at du gjør de pålagte oppgavene. Selv om du ønsker å gjøre endringer slik at du får brukt kompetanse din bedre er det viktig å få frem at dine oppgaver blir gjort.

Dette kan også gjøres felles i et team. Å gå gjennom hvilke oppgaver den enkelte trives med og har kompetanse på kan gi gjensidig forståelse for hverandres oppgaver, kompetanse og arbeidshverdag. Kanskje kan dere bytte oppgaver, forenkle, automatisere eller sette ut oppgaver (K. Brooks, 2012).

For å få med lederen din på ønskete eller påkrevde endringer eller effektivisering av oppgavene gjelder det å ha en god kommunikasjon. Forstår leder at dette kan bli positivt for organisasjonen også kan det være enklere å få gjennomslag.