Artikkel

4 av 10 arbeidstakere får ikke bidra til innovasjon og forbedringer

Kultur for innovasjon og praksiser for å lykkes med innovasjon i hverdagen er avgjørende. Det er stor utfordring for Norge at så mange ikke bidrar i verdiskapingen. 

Det siste året har Great Place to Work Institute kartlagt over 700 virksomheter, og gjort nasjonale representative studier av norsk arbeidsliv. Dette er den mest omfattende datainnsamling og analyse gjort av norske arbeidsplasser det siste året er underlaget for den 20. årlige kåringen av Norges 50 Beste Arbeidsplasser

Tillitsnivået holder seg høyt i norsk arbeidsliv. 91% av alle medarbeiderne hos de beste arbeidsplassene opplever å bli gitt tillit og ansvar. For norsk arbeidsliv er tilsvarende andel 79%. 

De siste årene har utfordret ledelse og medarbeidere i alle organisasjoner. Nå kommer forskning som viser også de negative effektene av en hybrid hverdag og mye arbeid på distanse. Samhandling i team og gruppen har økt, men det er mindre kontaktpunkter på tvers, formelt og uformelt. Dette hemmer innovasjon. 

Vi ser at det er for mange i norsk arbeidsliv som nå ikke opplever at viktige forutsetninger for innovasjon er tilstede i sin arbeidshverdag. Nasjonal Tillitsindeks for Arbeidslivet viser at 47% av norske arbeidstagere ikke opplever en kultur på jobben for å prøve nye ideer. Resultatene tyder på at for mange ledere ikke har klart å tilpasse seg den nye hverdagen og ansattes forventinger til involvering og kontinuerlig forbedring.  Konsekvensen er lavere innovasjon og svekket konkurranseevne, sier Jannik Krohn Falck, Adm. Dir i Great Place to Work. 

Tabell1_NBATabell1_NBA
*Tabell viser oversikt over andel medarbeidere som besvarer påstanden positivt. Beste Arbeidsplasser – gjennomsnitt av Norges 50 beste arbeidsplasser. Gjennomsnitt norsk arbeidsliv er representativ undersøkelse av ansatt i norsk arbeidsliv, ikke kunder av Great Place to Work. 

 

Norske toppledere i en blindsone?

Alt starter på toppen – også kraften i god kultur og ledelse. Undersøkelsen peker tydelig på en viktig utfordring i norsk arbeidsliv. For mange toppledere har ikke tatt på alvor deres direkte effekt på resten av de ansatte. Det er en blindsone i egen adferd og hvordan det påvirker ansattes opplevelse av mening og ledelsens troverdighet. 

Ledelsen evner i for liten grad å gjøre strategi tydelig og relevant for den enkelte. Det å gjøre som man sier og gjøre mål relevante er degge deler helt avgjørende for å skape troverdighet og tillit fortsetter Jannik Krohn Falck.

image-png-2

*Tabell viser oversikt over andel medarbeidere som besvarer påstanden positivt. Beste Arbeidsplasser – gjennomsnitt av Norges 50 beste arbeidsplasser. Gjennomsnitt norsk arbeidsliv er representativ undersøkelse av ansatt i norsk arbeidsliv, ikke kunder av Great Place to Work. 

Great Place to Work måler tilstanden i norsk arbeidsliv gjennom representative undersøkelser for hele landet på tvers av bransjer og sektorer (Nasjonal Tillitsindeks for Arbeidslivet). Dette grunnlaget viser – i absolutte tall – kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriften og hva som skal til for å være blant de beste. På denne basis kårer Great Place to Work Institute, Norges Beste Arbeidsplasser. Kåringen er basert både på en absolutt vurdering i forhold til nivået på alle norske virksomheter og på en relativ vurdering i forhold til alle som kartlegges.  

Virksomhetene som vant i årets kåring - Norges 50 Beste Arbeidsplasser 2023: 
Kategori 500+ ansatte 
1.    Cisco
Kategori 200-499 ansatte
1.    mnemonic
Kategori 50-199 ansatte
1.    Dedicare
Kategori 20-49 ansatte 
1.    bspoke
 
For fullstendig liste se her.