Artikkel

Kvinner på jobb, er det fortsatt ”a man’s world?”

Et av kriteriene for å være en fremragende arbeidsplass er at organisasjonen gir like muligheter for menn og kvinner, og at man belønnes rettferdig uavhengig av kjønn.

I mai 2015 publiserte Great Place to Work en rapport om kjønnsforskjeller på britiske arbeidsplasser (“Women at work, is it still a man’s world? An insight into men and women’s view of the workplace and how it could be more gender-friendly?”). Rapporten er basert på undersøkelser hos bedriftene i 2014 og omfatter over 170,000 medarbeidere i mange ulike bransjer.

Rapporten viser tydelig at de aller fleste menn og kvinner er enige om at kolleger på deres arbeidsplass blir behandlet likt uavhengig av kjønn. Likevel finner vi mennesker i alle typer organisasjoner som opplever kjønnsdiskriminering. Mange arbeidsgivere tror at organisasjonen oppleves rettferdig fordi de benytter seg av ulike praksiser for å fremme likebehandling. Resultatene fra undersøkelsen tyder på at arbeidsgivere likevel ikke alltid er klar over de forskjellene som fortsatt eksisterer. Årsaken til dette kan være en manglende refleksjon over hvor effektivt praksisene faktisk fungerer med bakgrunn i medarbeidernes tilbakemeldinger. For eksempel oppleves arbeidsplassen mer urettferdig av kvinner i mannsdominerte yrker, enn av menn i kvinnedominerte yrker.

Kvinner er mer misfornøyd med sin lønn enn det menn er, men totalt sett er kvinner mer positive til arbeidsplassen sin og opplever høyere grad av tillit til ledelsen. Til tross for at lønnsforskjellene øker med stillingsnivå, er kvinner i disse stillingene ikke mindre fornøyd med lønnen sin enn kvinner i lavere stillinger. Kvinner virker til å være mer opptatt av flere typer goder ved siden av lønn, enn det menn er. Forfatterne mener at dette kan være en kompenserende faktor i ulikhetene mellom kvinner og menns lønn, og at kvinner derfor stort sett opplever arbeidsplassen rettferdig til tross for lavere lønnsnivå enn menn.

Resultatene fra undersøkelsen viser at ledere bør vie enda mer oppmerksomhet til hvordan ulike grupper på arbeidsplassen opplever deres praksiser, istedenfor kun den generelle oppfatningen. Forfatterne mener at mer innsats bør bli lagt i å ha en klar og tydelig praksis på lønnsforhøyelser og å ha mest mulig åpenhet rundt lønnsnivået i bedriften for å utjevne lønnsforskjellene som fortsatt eksisterer. Mer oppmerksomhet bør også bli viet til andre goder enn lønn, da dette virker til å bli oppfattet positivt blant medarbeiderne, og da særlig kvinner.