Artikkel

Power of sharing - Delingskultur i praksis

Sopra Steria har den siste tiden vært i vinden for å ha vunnet priser som Kompetanseprisen, Norges beste Arbeidsplass og Oda-prisen. Medarbeiderne selv gir delingskulturen mye av æren for selskapets suksess. Men hvordan skaper du en slik kultur?

De siste ti årene har Sopra Steria vært gjennom en reise hvor vi gjennom sterk vekst har etablert oss som en av de største konsulentselskapene innen IT- og forretningsrådgivning. Siden 2007 har vi vokst fra 350 til 1200 medarbeidere, og når vi har ønsket opp mot 300 nye medarbeidere velkommen i løpet av et år har vi måtte ta bevisste valg når det kommer til hvilken kultur vi har ønsket å utvikle – og ikke minst hvilke deler av kulturen har vi vært opptatt av å beholde.

Power of Sharing

Som selskap har vi utviklet en enorm bredde i tjenestene våre de siste årene. Det har også ført til at medarbeiderne våre representerer en stadig større bredde i kompetanse. For oss som selskap har vi vært avhengig av å kapitalisere på den totale kompetansen selskapet besitter, og det har vi gjort gjennom å utvikle en kultur for deling. Denne kulturen liker vi å omtale som «Power of Sharing». For oss handler dette om at vi deler det vi er gode på, med andre. Power of Sharing kan igjen deles inn i tre områder: deling mellom medarbeidere, med kunder og med samfunnet. Disse tre områdene vil bli presentert nærmere i egne avsnitt.

Fysisk vs. Digital

En av utfordringene ved å være konsulentvirksomhet er at forretningsmodellen vår fort kunne ha jobbet mot deling. Enkelt fortalt: desto færre medarbeidere vi har samlet på kontoret, desto bedre går forretningen. Med dette utgangspunktet, hvordan har vi da klart å gi Power of Sharing innhold, og skapt en kultur hvor medarbeiderne faktisk deler det de er best på, med andre?

Det å være en digital arbeidsgiver hvor medarbeiderne kan koble seg opp mot interne systemer og plattformer, og kunne komme i kontakt med hverandre uavhengig av fysisk plassering, har fått stadig større fokus i arbeidslivet de siste årene. Hos oss, hvor medarbeiderne tilbringer arbeidsdagen ute hos mer enn 50 forskjellige kunder, har vi ikke hatt noe valg. Vi har måtte legge til rette for digitale møteplasser for våre medarbeidere.

Det å være en digital arbeidsgiver er imidlertid ikke svaret på alt. En digital møteplass vil aldri kunne erstatte en fysisk møteplass fult ut. En møteplass hvor man treffer kollegaer ansikt til ansikt, drikker kaffe og diskuterer aktuelle problemstillinger eller helt enkelt dyrker felles hobbyer, gir oss noe annet enn å diskutere eller se på en live-sending på Yammer eller Workplace by Facebook. Hvor mange av de personlige Facebook-vennene dine har du ikke møtt ansikt til ansikt? Fysiske møteplasser øker utbyttet av de digitale, og derfor har det vært viktig for oss å legge til rette for både fysiske og digitale møteplasser for våre medarbeidere.

MELLOM MEDARBEIDERE

Som selskap er vi ikke mer verdt enn den kompetansen våre medarbeidere besitter, og når denne kompetansen deles kan det resultere i virkelig gode løsninger for våre kunder. Hos oss finner du mange ingeniører og økonomer. Du finner også arkivarer, bibliotekarer, politi, terapeuter og psykologer. Bredden er stor, og det er noe av det som gjør oss til vi.

I praktisk jobbhverdag er vi opptatt av å gjøre det enkelt å dele utfordringer og erfaringer med hverandre både fysisk og digitalt. Dette legger vi til rette for hovedsakelig på tre måter:

Yammer

I hverdagen kommer deling mellom medarbeidere særlig til uttrykk gjennom bruk av Yammer, vårt interne sosiale media. På Yammer har vi lagt til rette for utstrakt bruk av grupper, hvor medarbeiderne kan delta i gruppene som er nærmest deres egen kompetanse og interesser. På Yammer er det enkelt å stille åpne spørsmål, som igjen bidrar til at utfordringene kan drøftes. På vår Yammer diskuteres mulig anvendelse av ny teknologi og konkrete løsningsforslag på kundenes utfordringer side om side. Her er det også rom for å dele dårlige vitser og koordinere neste arrangement i den interne klatregruppa.

På Yammer er våre ledere aktive brukere, vi har en egen «intern-nytt»-bruker og vi har en Community Manager som «eier» løsningen og hjelper oss med å optimalisere bruken av den.

Kompetansedatabasen

Som konsulentselskap er vi avhengig av en løsning hvor vi enkelt kan holde oversikt over medarbeidernes kompetanse, og kunne administrere dette på en enkel måte i møte med kunder og salgsprosesser. Hos oss er kompetansedatabasen åpen og transparent for alle medarbeidere – alle kan se hva kollegaene kan og hvilke prosjekter de har jobbet med. Her kan medarbeiderne gjøre direkte søk etter spesifikk kompetanse blant sine kollegaer, og gå målrettet til verks for å finne spesifikk kompetanse blant disse.

Faggrupper

Våre interne faggrupper har vært en av de viktigste bærebjelkene i utviklingen av selskapet, og ikke minst av å skape tilhørighet til selskapet. I tillegg er dette et viktig virkemiddel i å sikre at vi er i front når det kommer til forståelse og anvendelse av nye løsninger og teknologier. Faggruppene fungerer på mange måter også som en tenketank for våre medarbeidere.

Gjennom faggruppene møtes medarbeiderne for å oppdatere hverandre på det siste innen sitt fagområde og for å dele utfordringene de står oppe i akkurat nå. Utover å være en av våre viktigste arenaer for deling av kompetanse, er faggruppene også en viktig sosial møteplass hos oss. Faggruppemøtene arrangeres etter ordinær arbeidstid, og kombineres ofte med mat, godt drikke og mingling. På denne måten kombinerer vi faglig utvikling med intern nettverksbygging.

Alle faggrupper har en leder som er ansvarlig for det faglige innholdet og praktisk gjennomføring av møtene. Gruppens medlemmer, kunder og partnere inviteres inn for å holde innlegg. I dag har vi omkring 50 ulike faggrupper, og i løpet av en ordinær uke gjennomføres det opp mot 10 faggruppemøter. Faggruppene har åpne grupper på Yammer, og møtene annonseres på intranettet.

Med kundene

Vi er naturligvis overbevist om at de flinkeste folka i markedet jobber i Sopra Steria. Som kompetansebedrift er vi avhengig av at også eksisterende og potensielle kunder oppfatter våre medarbeidere på samme måte. For å legge til rette for dette oppfordrer vi medarbeiderne våre til å demonstrere sin kunnskap og erfaring for omverdenen.

Vår viktigste arena for å dele med våre kunder, er i arbeidshverdagen hvor vi hjelper våre kunder med å løse utfordringene de står ovenfor. Budskapet til våre medarbeidere er helt tydelig: vi skal være en åpen og transparent partner for våre kunder, og vi skal ikke bare løse kundens utfordring – vi skal også bidra til at kunden får økt kompetanse gjennom å jobbe sammen med oss. Vi gjennomfører også jevnlige frokostmøter og seminarer for våre kunder. På frokostmøtene forteller vi gjerne om konkrete caser vi har jobbet sammen med våre kunder for å løse, og kundene inviteres inn til å dele av erfaringene de har gjort seg i sitt arbeid. På vår årlige Power of Sharing-konferanse inviterer vi til heldagskonferanse hvor en rekke ansette foredragsholdere holder innlegg sammen med noen av våre mest spennende kunder.

Også i kundedimensjonen kombinerer vi det fysiske med det digitale. Vi har gjennom mange år delt kunnskap med kundene også digitalt, særlig gjennom bloggen Sterk Blanding. Her skriver våre medarbeidere innlegg om ledelse, teknologi, digitalisering og andre temaer som berører deres fagområder. Innleggene forfattes av medarbeiderne selv, og kommunikasjonsavdelingen hjelper de med siste finish før innleggene publiseres. Etter målrettet innsats fra vår egen kommunikasjonsavdeling, har vi de siste årene lykkes med å få de fleste av disse innleggene først publisert i eksterne medier. Dette bidrar til profilering både av selskapet og medarbeideren, og vi demonstrerer i felleskap kompetansen i selskapet.

Med samfunnet

Det å ta ansvar og bidra til samfunnet rundt oss har vært en sentral del av kulturen i Sopra Steria, også globalt, i en årrekke. Dette kommer til uttrykk gjennom en rekke initiativer for å gi lokalmiljøer i land der vi opererer tilgang til vann, skole og arbeid.

Arbeidet våre medarbeidere i Norge gjør, gir bidrag både lokalt og globalt. Lokalt samarbeider vi med Ferd Sosiale Entreprenører og Kirkens Bymisjon. I dette arbeidet bidrar vi hovedsakelig med det vi kan aller best: IT og digitalisering. Vi gjennomfører eksempelvis datakurskurs for innvandrerkvinner og bidrar med pro-bono konsulenttimer til realisering av sosial innovasjon. Globalt samler vi inn penger gjennom en egen stiftelse, som bidrar til å støtte barn og unge i India med skole og utdanning. 

Det tydeligste og mest omfattende eksemplet på delingskultur og samfunnsansvar er vår årlige innsamlingsaksjon «The Challenge». En dag på høsten bidrar våre medarbeidere med egen kunst, fotografier, skaffer gaver fra sponsorer, kjøper lodd, underholdning eller betaler inngangspenger på kveldsarrangementet vårt. Alt arbeid med innsamlingsaksjonen gjøres på medarbeideren egen fritid, og selskapet bidrar med kostnadene tilknyttet kveldsarrangementet. Gjennom The Challenge samlet medarbeiderne våre inn 400 000 kroner på arrangementet i november 2016.

Se: Video fra The Challenge 2016

Gjennom arbeidet vårt med samfunnsansvar gir våre medarbeidere et aktivt og konkret bidrag i å gjøre mennesker både i India og i vårt nærområde mer selvhjulpne og bedrer rustet til å møte en digital verden. Min kollega Hanne Kristine Fjellheim beskriver møtet med initiativene våre i India som «alt de trenger er litt bistand på veien for å realisere sitt fulle potensial. Jeg er så stolt av at vi har vært med på å gi den bistanden!»

Hvorfor deler våre medarbeidere?

Når jeg skrev dette blogginnlegget spurte jeg også kollegaene mine på Yammer om hva de mener har skapt en kultur for deling hos oss. Elin oppsummerer det med at hun «(…)opplever at vi blir belønnet og anerkjent for det. Min erfaring er at det er alltid hjelp å få, alle deler av det de kan, og det omtales veldig positivt. Kolleger som deler kunnskap blir helter i historiene som fortelles. Anerkjennelse fra ledere betyr mye. Og det er en god følelse å hjelpe andre. Det er en anerkjennelse av din egen kompetanse. Så det ligger en sterk indre belønning og motivasjon i det også. Alle liker å føle seg flinke!».

Andre trekker frem de fysiske faggruppene, og digitale Yammer. De forteller også at det faktum at vår administrerende direktør har vært krystallklar i sitt budskap om «spør en kollega» og «hjelp kollegaen din om de trenger det» har vært viktig. Hos oss kan det altså tyde på at tydelig budskap fra ledere, sammen med kombinasjonen av fysiske og digitale møteplasser, har vært helt vesentlig i arbeidet med å bygge en kultur for deling i Sopra Steria.