Artikkel

Det er viktigere enn noen gang å ta medarbeideropplevelsen på alvor!

Det er dette som skiller hvem som er vinnere i fremtiden. Grunnlaget ligger i å forstå og ta vare på den enkelte medarbeider og å legge til rette for godt samspill.

Det har vi hørt før. Men nå, etter Covid-19, har det blitt alvor. Arbeidslivet vil for alltid være endret, den «nye normalen» er blitt normalen; og enda bedre - det er en bedre normal!

Gode ledere har vist at de er blitt enda bedre under pandemien. Hvorfor? De beste har tatt medarbeideropplevelsen på alvor. De har brydd seg om medarbeidere og har lyttet på hver især – kort sagt satt medarbeideren i sentrum. Dette er grunnlaget for å utvikle tillit og styrke kulturen i organisasjoner. Det vi har sett er en synliggjøring av en medarbeidersentrisk organisasjon.

En internasjonal studie viser at 90 % mener at kulturen i organisasjonen de jobber i har blitt styrket gjennom å ha jobbet på distanse (@Workplace Employee Experience). Dette stemmer også med Great Place to Work sine undersøkelser. Av de organisasjonene som gjennomførte pulsmålinger av medarbeidernes opplevelser, uttrykte et flertall en opplevelse av at ledelsen brydde seg om dem og kom tettere på.

Les mer om hvordan krisen kan endre ledelse for alltid

Utfordringene fremover

Covid-19-krisen har vist oss både hva som er kritisk, og at vi kan. Utfordringen blir å styrke denne tilnærmingen for å få til bedre ledelse. Mange har et godt stykke å gå, og undersøkelser viser at det er forskjell på liv og lære. Den samme @Workplace-rapporten referert til over viser til at “Although 84% of Chief Human Resource Officer´s say it is a priority, only 9% have a plan”.

Samtidig er vi i en tid hvor flere forhold gjør at alle ledere står overfor varige endringer: medarbeiderne har i Covid-19-perioden erfart at det går an å jobbe på nye måter, og de vil forvente at dette blir ivaretatt videre. Det handler om tillit og fleksibilitet, digital samhandling, rask kommunikasjon, god involvering og to-veis dialog.

Denne utviklingen vil forsterkes av at nye generasjoner medarbeidere kommer inn i arbeidslivet. De har vokst opp med digital samhandling og kommunikasjon, og bringer disse erfaringene inn i arbeidslivet. De vil forvente ledelse og arbeidsmåter med tillit og åpenhet, og høy grad av deltakelse, involvering og medansvar. Kort sagt en medarbeidersentrisk organisasjon, basert på tillit.  

Hva kan du som leder gjøre?

Først av alt, vær bevisst ditt grunnleggende menneskesyn- at mennesker kan og vil bidra. Du må mene dette og gi uttrykk for dette i ord og handlinger. Dette er selve fundamentet for å bygge tillit mellom mennesker.

I nyere ledelsesforskning er det tre bærebjelker som skal til for å utvikle bærekraftige tillitsbaserte kulturer. Det første er et meget sterkt fokus på å skape mening for den enkelte. Det andre er å utvikle god mestringsfølelse gjennom blant annet god hverdagsledelse. Og det handler om å utvikle handlingsrom og autonomi for den enkelt og for teamet slik at man får brukt sin kompetanse, og ikke minst at beslutninger tas nærmest der handlingen skjer.


Opplevelsen av mening

En viktig drivkraft for oss mennesker er opplevelsen av mening. At jeg opplever at det jeg gjør bidrar til noe større. At jeg kjenner meg igjen i formålet til virksomheten, at det jeg gjør, eller vi gjør sammen, bidrar til formålet. At jeg ser sammenhengen mellom alle aktivitetene i arbeidshverdagen inn i den større sammenhengen.

Det er en helt sentral lederjobb å kommunisere hvorfor vi gjør det vi gjør. Gjentagende, og i enhver sammenheng! Det bidrar til å bygge helhetsforståelse, det hjelper medarbeiderne til selv å se hvorfor vi gjør det vi gjør, og det gir dem et eget kompass til å selv navigere i hva som er best å gjøre for å oppnå overordnet hensikt og formål.

 

Opplevelse av mestring

Dette handler om de gode mestringsopplevelsene. Bryne seg på nye ting, i trygghet på at det er åpenhet for å feile og at det ligger muligheter for å lære. Som mennesker er vi drevet av mestring - det ligger jo til grunn for all vår erfaring, fra vi er små barn til voksne mennesker. Kraften i den gode følelsen av å mestre noe blir ikke mindre om vi har fått flere år bak oss! Mestring gir energi og glede, det bygger trygghet og tro på egen kompetanse, det styrker vår endringsevne og åpenhet for nye måter å gjøre ting på.

God ledelse er en nøkkel for å få det til å skje. Bruk mulighetene til å skape de gode mestringsopplevelsene: bruk alle arenaer til å involvere medarbeidere, gi ansvar og lytte. Organiser oppgaver i team og prosjekter, og skap nye rytmer og rammer som støtter effektiv samhandling.

Skap trygghet gjennom å kommunisere i alle kanaler, og legg til rette for den gjensidige kommunikasjonen. Vis åpenhet for bekymring, innspill, tilbakemeldinger og ideer, og gjør deg tilgjengelig. Vær åpen for utprøving og feiling, og skap trygghet for at det er en naturlig del av å lære.

Som leder må du også ha evnene til å balansere mellom å være tett på og å lede på avstand. Det er ingen motsetning, snarere tvert imot! Som leder må du alltid være bevist på dette: ta ett steg frem, og ett tilbake – avhengig av situasjonen og forutsetningene. Det handler om å lede det som er nødvendig å lede, og være tett nok på til å vite når det er nødvendig.

 

Opplevelse av handlingsrom og autonomi

Å oppleve handlingsrom og å bli stolt på er en utrolig viktig kilde til den gode opplevelsen av arbeidshverdagen. Det bygger stolthet, det bygger ansvarsopplevelse og skaper forutsetninger for å prøve ut nye og smartere måter å gjøre tingene på. Kort sagt: når vi får ansvar lagt i våre hender, tar vi også større ansvar for å skape resultater, både som enkeltmennesker og i team.»

Som leder må du støtte medarbeider i å ta handlingsrommet, og selv utøve god selvledelse. Dette undervurderes ofte - mange kvier seg for å be om avklaringer, og gjør heller så godt man kan. Mye løses gjennom gode og åpne dialoger, og du som leder må ta første steg for å etablere disse. Å skape trygge handlingsrom er kort og godt en viktig lederoppgave! Det gjør du best gjennom å ha hyppig dialog med medarbeiderne. Avklare gjensidige forventninger, lytte og bidra til at medarbeidere opplever å bil tatt på alvor, og sett som kompetent og verdifull.

Hvordan kan jeg begynne?

Begynn der du er. Å skape de gode opplevelsene skjer i hverdagen. Det handler om å ta et steg om gangen, med et tydelig utgangspunkt og i en bevisst retning:

  • Det handler om å tydeliggjøre eget grunnsyn på ledelse og troen på menneskers betydning.
  • Det handler om å søke tydeliggjøring av hensikt bak det man gjør.
  • Det handler om å involvere og å støtte.
  • Det handler om å myndiggjøre og delegere.

Oppsummert:
Skap gode rammer og føringer – slipp løs team og medarbeidere, og la de finne løsninger, samtidig som du følger opp. Vis din interesse, gi støtte og ikke minst anerkjenn de gode bidragene. Eller sagt med andre ord: «tight-loose-tight»-tilnærming som mantra!  

På denne reisen kan det være godt å ha med seg Marcel Proust’s kloke ord:
"The real voyage of discovery lies not in seeking new landscapes, but in having new eyes".

 

Om Great Place to Work – vår innsikt

De lederne som lykkes i den «nye normalen» evner å se og forstå medarbeidernes ulike utfordringer og behov. De beste tar pulsen på eget lederskap og organisasjonen ved miniundersøkelser – man må vite hva som fungerer! 

 

Vi i Great Place to Work har gjort målinger av ledelse og kultur gjennom flere tiår; i mange land; ulike virksomheter og sektorer. Læringen vår er konsistent, og den støttes også av forskning: mennesker som opplever å være indre motiverte presterer bedre; samlet og enkeltvis. Kort sagt: medarbeidernes opplevelse er kjernen i, og målestokken på, hvor godt en virksomhet gjør det. Nøkkelen for å skape de gode opplevelsene er tillitsbasert ledelse som fundament og praksis i hverdagen.