Artikkel

Organisasjoner fra Trøndelag igjen blant Norges Beste Arbeidsplasser!

Tidligere i år ble du invitert til en mini-konferanse i Trondheim. Vi fikk innsikt i hvordan to av Norges og Europas beste arbeidsplasser utvikler sine organisasjoner. Begge holder til i Trondheims-regionen. Administrerende direktør Dag Runar Båtvik i Norgeshus, og HR direktør Lucie Katrine Sunde-Eidem i EiendomsMegler 1 Midt-Norge delte åpent. Her er våre refleksjoner.

Better culture means better business

Dersom en organisasjon ønsker å utvikle bedre resultater, på en bærekraftig måte, kreves det et bestemt mindset og fokus på kultur. Det er en forutsetning at toppledelsen i fellesskap har fokus på medarbeidere, verdier og strategi. Felles for Norgeshus og  EiendomsMegler 1 Midt-Norge er at de styrer etter en visjon som inkluderer fokuset på egne folk; Mest lønnsom, best på folk og mest innovativ og Best for eiere, ansatte og kunder. Visjonen til disse organisasjonene viser at medarbeiderne er en viktig del av organisasjonenes suksess.

Innovasjon, endring og digitalisering

Innovasjon, endring og digitalisering er noe alle norske virksomheter står ovenfor. Norgeshus og EiendomsMegler 1 Midt-Norge er ingen unntak. Det å investere i teknologi for å ligge i forkant, kan i seg selv gjøre en mer attraktiv hos eksisterende og potensielle medarbeidere, noe de begge erfarer.

Der ineffektivitet og sløsing er stor, er det stor sannsynlighet for distributiv innovasjon. «Hvem skal endre våre bransjer?», er et av spørsmålene disse to stiller seg. Det er essensielt å ha en kultur som understøtter kontinuerlig forbedring for å ligge i forkant. Empati, kreativitet, evnen til å finne nye løsninger er egenskaper som hører oss menneske til. Dette er egenskaper som må bli gitt næring.

Har du tro på kultur? Da gjelder det å finne gode systemer

Lean metodikk og kontinuerlig forbedring er en del av hverdagen til medarbeiderne i disse to organisasjonene. Forutsetningen for å lykkes med kontinuerlig forbedring og lean, er tillitsbasert kultur og ledelse. Et eksempel: begge jobber med hyppige og regelmessige tavlemøter. Dette for å sikre og fange opp ideer og forbedringforslag fra alle medarbeiderne. Tavlemøtene sikrer at man følger status og utvikling av forslag og ideer.

Det er alles ansvar å utvikle ønsket kultur og et godt arbeidsmiljø. Det er lite effektivt dersom bare ledere gjør det. Det er tross alt flere medarbeidere enn ledere. Det gjelder å skape en gjensidighet, troverdighet, respekt og rettferdighet. Et proft lederskap er viktig. Og vel så viktig er derfor et proft medarbeiderskap.  

Første skritt

Det er viktig med en dyp forankring i ledelsen dersom en varig og målrettet kulturutvikling skal være mulig. Et råd er å visualisere fordelene og få ledelsen til å forstå årsakssammenhenger. Når du skal forankre, må du gjennom samme reisen med ledelsen som du må med medarbeiderne; hvorfor er dette viktig, hvorfor lønner dette seg, og hva sitter vi igjen med som individer, organisasjon, og samfunn.