Artikkel

Åpenhetsloven - bruk innsikt dere allerede har

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2023, har satt en ny standard for ansvarlig virksomhetspraksis i Norge. Loven krever nå at selskaper rapporterer om deres innsats for å forsvare menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt og i verdikjeden.

Great Place to Work Trust Index og sertifiseringen gir norske bedrifter verdifulle verktøy for å oppfylle disse kravene og skape en positiv arbeidsplasskultur. Neste skritt er å sette krav til deres leverandører og partnere om at også de må være sertifisert av Great Place to Work.

La oss utforske hvordan Trust Index og sertifiseringen sammen med lovens krav kan brukes for å fremme ansvarlig virksomhet.

Great Place to Work Trust Index: Dyptgående Medarbeiderinnsikt

Trust Index er fundamentet i Great Place to Work-metoden og gir dyptgående innsikt i medarbeidernes opplevelse av arbeidsplassen, kulturen og ledelse. Disse innsiktene er avgjørende for å oppfylle kravene i åpenhetsloven.

Eksempler på påstander fra Trust Index og deres relevans for loven:

  • Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide. Åpenhetsloven setter krav til at arbeidsplasser må sikre fysisk trygghet for ansatte. Med data fra denne påstanden kan bedrifter evaluere deres sikkerhetstiltak og forbedre om nødvendig.
  • På min arbeidsplass er det et psykisk og følelsesmessig sunt arbeidsmiljø. Dette aspektet er også vesentlig under åpenhetsloven, da det adresserer ansattes psykiske og emosjonelle helse. Trust Index gir tallfestet innsikt i dette og hjelper organisasjoner med å forstå hvordan de kan forbedre arbeidsmiljøet.
  • Medarbeidere blir rettferdig behandlet uavhengig av alder, kulturell eller etnisk tilhørighet, kjønn, og seksuell legning. Åpenhetsloven legger stor vekt på likebehandling og rettferdighet. Trust Index gir bedrifter muligheten til å identifisere områder hvor de må jobbe for å sikre likestilling og mangfold, som er avgjørende for å oppfylle lovens krav.

Eksterne referanser og Nasjonal Tillitsindex for Arbeidslivet

Great Place to Work gjennomfører også Nasjonal Tillitsindex for Arbeidslivet, et representativt studie som gir en oversikt over medarbeidertilfredshet på tvers av norske arbeidstakere og arbeidsplasser. Dette gjennomføres av tredjepart analysebyråer (Opinion 2023) og er ikke ansatte eller virksomheter som er kunder av Great Place To Work. Dette gir verdifull benchmarking-data for bedrifter som ønsker å sammenligne seg med bransje- og landsgjennomsnittet.

Hvordan kan Nasjonal Tillitsindex og eksterne referanser brukes?

  • Ved å sammenligne resultatene fra egen Trust Index med Nasjonal Tillitsindex, kan organisasjoner forstå hvor de ligger i forhold til resten av arbeidslivet i Norge. Dette hjelper dem med å identifisere sterke områder som kan utnyttes, samt svakheter som bør adresseres for å oppfylle lovens krav.
  • Å se på de "Beste Arbeidsplasser" gir bedrifter innsikt i hvordan de mest vellykkede selskapene i Norge driver og styrer sin virksomhet. Dette gir kontekst , målbilde, og verdifull inspirasjon for å utvikle kulturen, praksisene og ledelsen for å oppfylle kravene til åpenhetsloven.

Kravene til rapportering i Åpenhetsloven

Det er viktig å merke seg at åpenhetsloven ikke fastsetter konkrete formkrav for rapportering. Likevel må rapporteringen svare ut visse prinsipper og elementer. Virksomheter skal utføre aktsomhetsvurderinger for å etterleve loven. Dette inkluderer:

  1. Forholdsmessighet: Å sørge for at tiltakene som iverksettes, er proporsjonale med risikoen for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  2. Risikobasert Tilnærming: Identifisere, vurdere og håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold basert på virksomhetens spesifikke kontekst og aktiviteter.
  3. Åpenhet: Rapporteringen skal inkludere en generell beskrivelse av organisering, driftsområde, retningslinjer, rutiner, opplysninger om faktiske negative konsekvenser, risiko og tiltak for å håndtere disse.

Great Place to Work-sertifisering: Et bevis på Ansvarlighet og Medarbeidertilfredshet

Sertifiseringen fra Great Place to Work gir organisasjoner et kvalitetsstempel som bekrefter at de skaper en arbeidsplass hvor medarbeidere trives og har tillit til ledelsen. Denne sertifiseringen har direkte relevans for kravene i åpenhetsloven. Et «stempel» gir en verdifull visuel logo som kan og bør inkluderes i rapporteringen.

Hvordan kan sertifiseringen brukes?

  • Troverdig Dokumentasjon: Great Place to Work-sertifiseringen gir troverdig dokumentasjon på virksomhetens innsats for medarbeidernes trivsel. Dette kan tjene som bevis for organisasjonens engasjement for ansvarlige arbeidsforhold, noe som er i tråd med åpenhetslovens krav.
  • Styrking av omdømme: Å inkludere sertifiseringen i rapporteringen signaliserer til interessenter at organisasjonen ikke bare er forpliktet til å overholde loven, men også går utover minimumskravene for å skape en flott arbeidsplass. Dette kan styrke organisasjonens omdømme og tiltrekke seg talenter og investorer.

Great Place to Work Trust Index og sertifiseringen gir organisasjoner muligheten til å måle og forbedre medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljø. Dette er nøkkelkomponenter for å møte kravene i åpenhetsloven, samtidig som de skaper en positiv og bærekraftig arbeidsplasskultur. Ved å kombinere data fra egne medarbeiderundersøkelser med eksterne referanser som Nasjonal Tillitsindex og "Beste Arbeidsplasser," kan organisasjoner ta steg mot overholdelse av loven og eksemplarisk ansvarlig virksomhet, og inkludere den verdifulle logoen i rapporteringen for å vise sitt engasjement for ansvarlig praksis.