Artikkel

Ledelse basert på tillit – nøkkelen for å utvikle gode arbeidsplasser

De beste arbeidsplassene kjennetegnes ved godt lederskap. Et lederskap som er basert på tillit og som engasjerer og gir mening for hver medarbeider. Hva gjør de lederne som lykkes i dette, og evner å sikre innsats og engasjement hos medarbeiderne? Hva ligger til grunn?

Tillitsbasert ledelse handler om å bygge sterke og gode relasjoner og få det beste ut av medarbeiderne. Det er en bevisst og aktiv forståelse av at det er medarbeidernes kompetanse, kreativitet og kunnskap som ligger til grunn for nyutvikling, innovasjon, kvalitet og kunde- og brukeropplevelser. Det er mye å lære av de som er gode, men evnen til å hente ut det beste av medarbeiderne er ikke kopierbart, og anses mer og mer som det avgjørende fortrinn for å skape resultater og nå oppsatte mål. Mennesker ønsker grunnleggende å gjøre en god jobb, ønsker å mestre og bidra til fellesskapet. Dette menneskesynet er fundamentet for tillitsledelse. Det handler om å skape forutsetninger som bidrar til å utløse potensialet hos den enkelte medarbeider og i organisasjonen samlet.

God kommunikasjon

De gode lederne er tydelige i mening og retning, tett på medarbeidere og gir tillit og spillerom til den enkelte. Tydelighet, kommunikasjon og gjensidighet er stikkord. Tillit er gjensidig: Gode ledere sikrer at medarbeiderne opplever fellesskap i retning og mening, og kjenner forpliktelse og ansvar - fordi de har lyst til å bidra. Lederne er opptatt av å kommunisere godt, i møter med én til mange, og én til én. De etablerer arenaer for kommunikasjon og er bevisst på gjensidighet og hvordan kommunikasjon fungerer. Hva fokuseres det på i møter; er det kun fokus på tall eller også mennesker? Er det rom for at medarbeidere kommer på banen, eller er det kun leder som snakker? Er det rapportering og fokus på hva man har gjort, eller er det rom for å se fremover?

Det handler om å bli sett, tatt på alvor og stilt krav til. Når det skjer gjennom god dialog med tilbakemelding og læring, sikres grunnlag for vekst og utvikling. Gode ledere har hyppige én til én samtaler– som oppleves nyttig og relevant for begge. Denne arenaen legger til rette for å sikre sammenheng mellom overordnet mål og den enkeltes bidrag, god gjensidig forventningsavklaring, tilbakemelding og læring, som igjen bidrar effektivt til å nå felles mål gjennom gjensidighet og felles indre forpliktelse.

Hva kan vi lære av de gode lederne?

For den enkelte leder handler det mye om tid i hverdagen. Det er mye ledere gjør i sin praktiske lederrolle som ikke er ledelse! Det er en utfordring. Veldig mange ledere ser at det lønner seg å bidra til at andre skaper resultater, men opplever press i hverdagen. 'Jeg har ikke tid til å prioritere det', hører vi. Da er det viktig å delegere og fordele oppgaver. Oppgaver som delegeres kan bidra til at andre vokser. Prioritering er viktig; Hva haster og hva er viktig? Ha et bevisst forhold til hva som er administrasjon og hva som er ledelse. Det er også til stor hjelp hvis det er en felles bevissthet i virksomheten om hva som er god ledelse, hva som forventes av lederne og på den måten skape et felles fundament for lederskapet.

På organisasjonsplan handler det mye om fokus. Tradisjonelt styres virksomheter ensidig etter økonomiske størrelser. Fokus på ledelse og kultur, med mulighet til å løfte frem og lære av de beste, internt og eksternt, bidrar til å fokusere og lære av det som virker i praksis. Det er også viktig å ha arenaer for læring og utvikling – hvor det er tid for refleksjon, dialog og deling av praksis innenfor ledelse og kultur. Raushet og aksept for feil er gode og viktige drivere for felles læring til beste for organisasjonen.

Det handler om mennesker, og med det utgangspunktet kan alle utvikle godt lederskap og gode arbeidsplasser. Men vi ser samtidig at det er hindre som gjør det krevende å utvikle og systematisere tillitsbasert ledelse.


Det kan være:

  • Manglende forankring og sammenheng mellom hva som sies og hvordan det praktiseres
  • Ensidig fokus på økonomiske faktorer
  • Mangel på fellesskap og fundament om betydningen av god ledelse og hva dette er
  • Mangel på åpenhet
  • Ensidige krav om leveranse basert på output – uten rom og tid for fokus på de viktigste input-faktorene:
  • Kultur, lederskap og medarbeiderskap


For å bringe temaet på agendaen, blir det viktig å stille de sentrale spørsmålene på virksomhetsnivå: Hva er viktig her hos oss? Hva skal vi oppnå, hvilke krav stilles til oss?

Hva kan tillitsbasert ledelse bety for oss for å oppnå dette på en effektiv måte? Og ikke minst, hva skjer om vi ikke gjør noe?