Artikkel

7 suksessfaktorer for en av Norges beste arbeidsplasser

Den 15. april arrangerte Great Place to Work en nettverkssamling for våre kunder. HR-direktør Hege Sitje fra Geodata fortalte om veien til å bli en av Norges beste arbeidsplasser. For Geodata har dette handlet om å bygge en mestringskultur, og dette har vært et av flere viktige aspekter som blant annet har gitt dem plass på listen over Norges Beste Arbeidsplasser i tre år på rad.


Dette skjedde imidlertid ikke over natten, men har vært et resultat av målrettet og systematisk arbeid i hele organisasjonen. HR-direktøren fokuserer på syv suksessfaktorer som har vært avgjørende for de gode resultatene;

1. Tydelig ambisjon

For fem år siden satte administrerende direktør Geir Hansen et mål om at Geodata skulle bli en av Norges beste arbeidsplasser. De stilte seg selv spørsmålet Hvordan vil vi at fremtidens arbeidsklima skal se ut? Svarene på dette spørsmålet, kombinert med ambisjonen i seg selv, har vært grunnlaget for valg og beslutninger siden.

2. Fanebærer

Administrerende direktør har vært en fanebærer i hele organisasjonen, og kommunisert tydelig hva det vil si å sette Great Place to Work®-verktøyene på strategikartet. Ledere har lært hvordan de kan bruke innsikt og analyse konkret i sitt daglige arbeid, og i sitt eget utviklingsarbeid.

3. Ledelsen går foran

"Har du ikke ledergruppen med deg, er det en tung vei å gå", fortalte HR-direktøren. Det har vært helt avgjørende for resultatene i Geodata at målsettingen og eierskapet er fundert i ledergruppen.

4. Felles plattform først, deretter team

For Geodata har det vært viktig å først skape felles verdi og finne ut hvordan utfordringer løses i felleskap. Deretter har de brukt tid på å jobbe med resultatene på individnivå og i team, med ulik inngang og tilnærming. HR-direktør Hege Sitje pleier å si at "Én leders utfordring er alles utfordring".

5. Quick wins

Å kunne løfte frem små seire og synliggjøre hva som allerede har blitt gjort, og hva de allerede er gode på, har vært med på å motivere og engasjere underveis i prosessen. Dette har bidratt til et kontinuerlig fokus.

6. Årshjul

For å skape struktur og kontekst har innsikt og tilhørende verktøy fra Great Place to Work vært integrert som en del av organisasjonens rytme. Helt konkret har det for Geodata vært lurt å koble Great Place to Work-aktiviteter inn i bedriftens årshjul. Dette sees i sammenheng med andre aktiviteter, som lederutvikling og 1:1-prosesser.

7. Tema koblet til arena

Geodata har brukt mange ulike kanaler og arenaer for å kommunisere hvorfor og hvordan de jobber med Great Place to Work. Det har blitt fokusert på og synliggjort i ledersamlinger, kick-offs, allmøter, intranett og i sosiale arenaer. Dette har skapt et felles engasjement og en rød tråd.

Den viktigste forutsetningen for å lykkes har ifølge HR-direktøren vært å bygge nye relasjoner innad i organisasjonen, og å gjøre verktøyene relevante i det daglige arbeidet.

 

Led smartere med Great Place to Work


De beste arbeidsplassene har høyere avkastning, lavere sykefravær og bedre lønnsomhet enn den gjennomsnittelige bedrift.

Sentrale nøkkeldrivere for virksomhetene som jobber med Great Place to Work handler om å bli sett og anerkjent av sin leder. Det handler om å bli involvert som medarbeider for å kunne føle eierskap til bedriften. Jo høyere eierskap - jo mer indre motivasjon - jo bedre resultater.

  • Forskning har gang på gang vist at indre motiverte medarbeidere presterer bedre og opplever mindre stress og sykefravær. Frihet i jobben øker arbeidsengasjementet.
  • En indre motivert medarbeider blir motivert av selve jobben, har stor ansvarsfølelse og bidrar uoppfordret til å nå organisasjonens mål.
  • Kvaliteten i det medarbeiderne leverer er høyere på grunn av involvering, forpliktelse og engasjement som skyldes høy grad av medbestemmelse og egenkontroll.
  • Medarbeidere jobber smartere fordi de blir oppfordret til å utvikle og bruke sine ferdigheter og sin kompetanse.